• जेम्स
  • नाकाशीमा

हाइट
178 CM
भार सीमा
83.9 KG
टीम
एम् एम् ए लैब
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
हाइट
178 CM
भार सीमा
83.9 KG
टीम
एम् एम् ए लैब
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका