ព្រឹត្តិការណ៍

ONE Hero Series 14

Featherweight Kickboxing

Xu ប្រកួតជាមួយ Xiao Yu

21/06/2020 4ល្ងាច ICT
China Broadcast Only

សង្ខេប

The search for Asia’s next martial arts superstar continues! With the brightest prospects from China battling for a place on the global stage of ONE Championship, fans are in for a spectacular show. This event will only be streamed in China.

គូប្រកួត

Main Card

Featherweight Kickboxing
 • Xu
 • Liu
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​ជាឯកច្ឆន្ទ (R3)
ប្រកួតជាមួយ
 • Zhao
 • Xiao Yu
ប្រទេសចិន
ចាញ់
Featherweight
 • Zhu
 • Kang Jie
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​ជាឯកច្ឆន្ទ (R3)
ប្រកួតជាមួយ
 • Ayijiake
 • Akenbieke
ប្រទេសចិន
ចាញ់
Bantamweight Kickboxing
 • Fu
 • Qing Nan
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
ប្រកួតជាមួយ
 • Yuan
 • Peng Bin
ប្រទេសចិន
ចាញ់
Lightweight
 • Zhang
 • Ze Hao
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ផ្ដួលដៃ​គូឲ្យ​សន្លប់ (R1)
ប្រកួតជាមួយ
 • Gao
 • Bo
ប្រទេសចិន
ចាញ់
Strawweight
 • Li
 • Zhe
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ឃ្លេ (R1)
ប្រកួតជាមួយ
 • Mo
 • Hao Xiong
ប្រទេសចិន
ចាញ់