• ओट्गोनबाटर
  • नेरगुई

हाइट
175 CM
भार सीमा
77.1 KG
टीम
Zorky MMA
देश
मंगोलिया
हाइट
175 CM
भार सीमा
77.1 KG
टीम
Zorky MMA
देश
मंगोलिया