• जॉनी
  • नुनेज

"जॉनी बॉय"

हाइट
180 CM
भार सीमा
77.1 KG
टीम
Evolve MMA
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
हाइट
180 CM
भार सीमा
77.1 KG
टीम
Evolve MMA
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका