• राफेल
  • सिल्वा

"मोर्सेगो"

हाइट
170 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
Astra Fight Team
देश
ब्राजील
हाइट
170 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
Astra Fight Team
देश
ब्राजील