• अहमद
  • फारेस

"द प्रिंस"

हाइट
175 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
S&B Academy / MTKGlobalMMA
देश
मिश्र
हाइट
175 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
S&B Academy / MTKGlobalMMA
देश
मिश्र