• यूको
  • सुजुकी

"रोज़बड"

हाइट
157 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
Brave
देश
जापान
हाइट
157 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
Brave
देश
जापान