• सटॉमी
  • टकानो

"सरामि"

हाइट
152 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
पैंक्रासइसम योकोयामा
देश
जापान
हाइट
152 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
पैंक्रासइसम योकोयामा
देश
जापान