• क्विटिन
  • थॉमस

हाइट
170 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
Tiger Muay Thai
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
हाइट
170 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
Tiger Muay Thai
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका