• मुरुगन
  • सिल्वाराजू

"वुल्वरिन"

हाइट
170 CM
भार सीमा
63.5 KG
टीम
MuayFit
देश
मलेशिया
हाइट
170 CM
भार सीमा
63.5 KG
टीम
MuayFit
देश
मलेशिया