हुयीशीबाई

"थी हु वुल्फ"

ऊंचाई
170 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
वारियर फाइट क्लब
देश
चीन
ऊंचाई
170 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
वारियर फाइट क्लब
देश
चीन