• हिकारु
  • योशिनो

"द पेंटर"

हाइट
166 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
Paraestra Tokyo Bay
देश
जापान
हाइट
166 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
Paraestra Tokyo Bay
देश
जापान