ข้อตกลงการใช้บริการ

ทั่วไป

ข้อมูลที่ปรากฎในในเว็บไซต์ www.onefc.com/th/ (“เว็บไซต์”) อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค หรือสะกดผิด ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ นำเสนอตามสภาพที่ปรากฎ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ ว่าไม่เป็นการละเมิด, การมีคุณภาพเป็นที่พึงใจหรือมีความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใดๆ

ONE Championship อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ไม่มีการรับประกันสำหรับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา

  • เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่าง ๆ ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ONE Championship ไม่รับประกันความเที่ยงตรง, พอเพียงหรือครบถ้วนของเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหาต่าง ๆ และปฎิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยในเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา ไม่รับรองทุกกรณีทั้งการเอ่ยถึง, แสดงออก หรืออ้างความชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม, ชื่อ, ความสามารถในการซื้อขาย, ความพอใจในคุณภาพ และ/หรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใดๆ ในการอ้างถึงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาต่างๆ
  • ONE Championship ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา จะมีให้โดยไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้และเนื้อหาจะปราศจากไวรัสหรืออันตรายอื่นๆ, โค้ด, โปรแกรม หรือมาโครที่ผิดพลาดหรือมุ่งร้าย

 

การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก

ONE Championship ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่ ONE Championship ไม่มีอำนาจควบคุมทั้งทางการเงิน, การบรรณาธิการ หรือทางอื่นทางใด และไม่ได้มีการรับรองโดย ONE Championship

 

ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

ONE Championship ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เป็นผลต่อเนื่อง, ทางพิเศษอื่นๆ หรือทางใดๆ อันเป็นผลจากการได้รับการส่งไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน หรือเครื่องมือสร้างความเสียหายใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ แม้ความเสียหายจะส่งผลให้สูญเสียกำไร, เกิดความขัดข้องทางธุรกิจ, สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บรักษาในคอมพิวเตอร์หรือที่อื่น โดยไม่จำกัดวงความเสียหาย

 

การดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์

ตัวหนังสือและกราฟิคทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ และ ที่ถูกคัดเลือกหรือจัดเรียงมา เป็นลิขสิทธิ์ของ ONE Championship คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิคส์และพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อใช้ส่วนบุคคลและไม่เป็นเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกจากระบุข้างต้น และดัดแปลง, เผยแพร่ หรือตีพิมพ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ONE Championship นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกเครื่องหมายการค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อแบรนด์, ชื่อบริษัท, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์ที่ปรากฎในนี้ เป็นเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือลิขสิทธิ์แห่งผู้เป็นเจ้าของ ไม่มีการอนุญาตจาก ONE Championship ให้นำเครื่องหมายการค้า, ชื่อสินค้า, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ไปใช้งาน

 

ความเห็นผู้ใช้, การตอบกลับ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมา

ความเห็น, การตอบกลับ, ข้อเสนอแนะ, ความคิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดส่งมาโดยเปิดเผย, จัดส่งหรือมอบให้ ONE Championship บนเว็บไซต์หรือโดยเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดเผยในทางอื่น, จัดส่งหรือมอบให้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (จะอ้างถึงว่า “ความเห็น”) จะตกเป็นทรัพย์สินของ ONE Championship การเปิดเผย, จัดส่ง หรือส่งมอบความเห็นใด ๆ จะถือว่ามอบเป็นสิทธิ์ให้ ONE Championship ในการถือสิทธิ์ทั่วโลก, ชื่อ, ผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์ทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในความเห็น

ONE Championship จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์, ชื่อ, และผลประโยชน์ และใช้งานได้โดยไม่จำกัด ทั้งเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ของความเห็นใดๆ ONE Championship ไม่และจะไม่มีหน้าที่ในการ (a) รักษาความเห็นใด ๆ เป็นความลับ; (b) จ่ายค่าชดเชยใด ๆ สำหรับความเห็น; หรือ (c) ตอบกลับความเห็นใด ๆ ของผู้ใช้

  • คุณเห็นชอบว่า ความเห็นที่ส่งมาโดยคุณถึงเว็บไซต์ของเรา จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ รวมไปถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ คุณเห็นชอบว่าความเห็นที่คุณส่งมาจะไม่เป็นหรือมีการทำให้เสียชื่อเสียง หรือมีเนื้อหาผิดกฎหมาย, หยามเหยียด หรือไม่เหมาะสม คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาหรือความเห็นใด ๆ ที่คุณแสดง
  • คุณยินยอมให้ ONE Championship อาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเชิงประชากรของคุณ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เราของคุณในรูปแบบใดๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ของเรา, กิจกรรมโปรโมชัน และ/หรือ ร้องขอข้อมูลโปรโมชัน หรืออัพเดตผลิตภัณฑ์ ถือเป็นยอมรับว่า ONE Championship อาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาด, โปรโมชัน และจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ

 

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

การใช้ข้อมูลหรือองค์ประกอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง โดย ONE Championship จะไม่รับผิดชอบใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามความต้องการของท่าน