• ยูซากุ
  • อิโนอุเอะ

ส่วนสูง
178 ซม.
ทีม
Reversal Kawaguchi REDIPS
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
178 ซม.
ทีม
Reversal Kawaguchi REDIPS
จาก
ญี่ปุ่น