• शिमामूरा
  • नाओकी

"रेट्सुमी इचीकीबा"

हाइट
168 CM
भार सीमा
74.0 KG
टीम
Oota Dojo
देश
जापान
हाइट
168 CM
भार सीमा
74.0 KG
टीम
Oota Dojo
देश
जापान