• पैन
  • जिया यूँ

हाइट
175 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
शिन्गहुई बोजी क्लब
देश
चीन
हाइट
175 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
शिन्गहुई बोजी क्लब
देश
चीन