पैन
जिया यूँ

ऊंचाई
175 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
शिन्गहुई बोजी क्लब
से
चीन
ऊंचाई
175 CM
भार सीमा
65.8 KG
टीम
शिन्गहुई बोजी क्लब
से
चीन