• मैट
  • कोरो

"पैरट"

हाइट
173 CM
भार सीमा
61.2 KG
टीम
नूक कोक सुपर गेम मुवा थाई जिम
देश
मलेशिया
हाइट
173 CM
भार सीमा
61.2 KG
टीम
नूक कोक सुपर गेम मुवा थाई जिम
देश
मलेशिया