ឪពុកដែលចែកឋានទៅគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ Martin Nguyen

ការបាត់បង់ឪពុកគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញបាននាំជីវិតរបស់ជើងខ្លាំង Martin “The Situ-Asian” Nguyen ស្ថិតនៅក្នុងភពងងឹតសូន្យឈឹងមួយ។ ទុក្ខសោកសង្វេគគ្មានទីបំផុតបានធ្វើឲ្យរូបគេខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាជើងឯងពិភពលោករបស់ស្ថាប័ន ONE។