អតីតកាលដិតដាមដោយវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ជើងខ្លាំង Arjan Bhullar

តារាក្បាច់គុនចម្រុះនទម្ងន់ធ្ងន់​ឥណ្ឌា Arjan Bhullar បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរូបគេធំធាត់ឡើងនៅ​​ក្នុងប្រទេសមួយដែលពោរពេញដោយវប្បធម៌ចម្រុះ។ ជើងខ្លាំងរូបនេះបានរៀបរាប់ពីអ្វីៗដែលបានដឹង​ពី​ទី​​កន្លែងដែលជាប្រភពរបស់ខ្លួន និងបានចាត់ទុកជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅ៕