មនុស្សដែក Rodtang កើតឡើងជួបតែខ្វះ សូម្បីអេតចាយដ៏ធ្លាប់រើសដើម្បីលក់

ពេលជួបបញ្ហាធ្វើឲ្យមនុស្សចេះដោះស្រាយបញ្ហា។ ម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់មួយថៃពិភពលោក ONE Flyweight គឺមនុស្សដែក Rodtang Jitmuangnon បានធំដឹងក្តីឡើងដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់ ហើយរូបគេបានធ្វើការ​ឲ្យម្តាយ​ពេលរូបគេនៅតូចដើម្បីរកលុយជួយដល់គ្រួសារដ៏ធំ សូម្បីតែអេតចាយក៏ធ្លាប់រើសយកទៅលក់៕