ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Warrior’s Quest

22/05/2015 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

There are moments in time where a battle has to be fought that will change the course of history. A battle that could usher in the reign of a new champion; or one that will propel the name of the reigning king amongst the legends of history.

On 22 May, in Singapore, this battle will take place.

In front of 12,000 screaming fight fans at the Singapore Indoor Stadium, Asian MMA superstar and reigning king of the ONE Lightweight Division Shinya “Tobikan Judan” Aoki will answer the challenge of a warrior whose time has finally come.

Biding his time patiently in the ranks of the Asian lightweight division, Koji “The Commander” Ando has left a devastating trail of destruction in his wake as he climbed to the top contender position. Now on a 5-fight win streak, he will challenge the best Asian lightweight that has ever set foot into the MMA cage – Aoki.

Despite the fact that Aoki has sat at the apex of Asia’s most stacked weight division, no one has been able to wrest the highly coveted title belt from his grasp. And there is good reason for that, because Aoki has solidified his position as the greatest mixed martial artist to have ever emerged from Asia with his incredible record of 37-6-1.

The world will be watching with bated breath as Ando steps up in an attempt to usher in a new era by defeating the most recognized figurehead of Asian MMA. But to do so, he will have to get past the most dangerous submission artist in the world who has every intention of retaining his crown for years to come.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។