ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

War Of Dragons

11/07/2014 5:30ល្ងាច ICT
Chinese Taipei

សង្ខេប

After a multi-city world tour that has seen ONE Fighting Championship (ONE FC) sell out stadiums in Singapore, Kuala Lumpur, Manila and Jakarta, the largest mixed martial arts (MMA) promotion in Asia is finally set to arrive in Taiwan on 11 July. The event, ONE FC: WAR OF DRAGONS, will be ONE FC’s inaugural event in Taiwan.  In partnership with AMC Live, ONE FC brings a world-class MMA event for the first time to the heart of Taipei at the National Taiwan University Sports Centre. Get ready to witness mixed martial arts at its best as ONE FC brings a fight card stacked with 10 exciting bouts. Featuring Taiwanese MMA superstars and international champions, ONE FC: WAR OF DRAGONS is an event you don’t want to miss!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។