ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Unbreakable Warriors

02/09/2016 5ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

On 2 September, ONE Championship is returning to Kuala Lumpur with ONE: UNBREAKABLE WARRIORS at the Stadium Negera, and it is almost guaranteed to be a thrilling night to remember.

Eight proud Malaysians will vie for supremacy in the fabled ONE Championship cage against some of the biggest names in Asian MMA, so don’t miss this chance to cheer for your homegrown heroes and display Malaysian national pride in full force.

Headlining this action-packed card is a lightweight clash between two of the most dynamic athletes in the division, with Malaysian superstar Ev Ting taking on Australia’s Rob Lisita. Also performing on the night are local MMA stalwarts Peter Davis, Ann Osman, Agilan Thani, and the Subba brothers, so you can expect an adrenaline-pumping sports entertainment experience filled with the most exciting MMA action on the planet.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។