ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Titles & Titans

27/08/2016 7ល្ងាច ICT
Jakarta

សង្ខេប

ONE Championship is making its long-awaited return to Jakarta on 27 August with ONE: TITLES & TITANS at the Jakarta Convention Centre. Featuring some of the most exciting martial arts action the world has ever seen, prepare to be thrilled as proud Indonesian warriors battle for glory alongside international MMA superstars in the prestigious ONE Championship cage.

In the main event, top welterweight contender Luis “Sapo” Santos will take on former ONE Middleweight World Champion Igor Svirid in a titanic battle between two devastatingly powerful elites. Both are feared for their tremendous knockout power, so get ready for a thrilling bout from start to finish, with the winner poised to take on ONE Welterweight World Champion Ben “Funky” Askren for his title. 

This is your chance to see ONE’s signature world-class MMA on the largest and most electrifying stage in Asia, so get your tickets now!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។