ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Tigers Of Asia

09/10/2015 6ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

Mixed martial arts (MMA) has swept across Malaysia like a tidal wave since ONE Championship first arrived in Kuala Lumpur in 2012. Thanks to the support from the Ministry of Sports and the on-going efforts of Tune Talk, the exploding number of MMA gyms, events and TV programs across the peninsula has given a majority of Malaysians a chance to personally experience the world’s fastest growing sport for themselves.

Now it is time for ONE Championship, Asia’s largest MMA event, to return to the capital city again! Get ready for another unforgettable night of non-stop MMA action as Malaysia’s best go up against contenders from around the world. Witness the return of homegrown superstars Peter Davis, Ann Osman, Gianni Subba and more as Putra Indoor Stadium erupts with the united screams 10,000 Malaysian voices.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។