ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Throne Of Tigers

10/02/2017 6ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

Kuala Lumpur will roar with excitement once again, as ONE Championship returns to the Stadium Negara with ONE: THRONE OF TIGERS! 

Headlining the event is an epic Lightweight matchup between Malaysian MMA superstar Ev “E.T.” Ting and Iranian veteran Kamal “Prince of Persia” Shalorus. Both world-class athletes have faced some of the biggest names in Asian MMA, and will be competing to establish themselves as a contender for the ONE Lightweight World Championship. 

Plus, with Malaysia’s fiercest warriors such as Agilan “Alligator” Thani, Ann “Athena” Osman, Keanu Subba, and Saiful “The Vampire” Merican also fighting for national pride against the finest mixed martial artists in Asia, fans can expect more of the signature non-stop action that has made ONE the most exciting MMA promotion in the world today.

Get ready for a blockbuster event of sports entertainment unlike any other, and book your tickets now!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។