ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Spirit Of Champions

11/12/2015 6:30ល្ងាច ICT
Manila

សង្ខេប

In 2014, international MMA superstar Brandon “The Truth” Vera made a victorious homecoming as he fought on Philippine soil for the first time in front of 20,000 screaming Pinoy fans. This December, the stakes have risen. Vera faces China’s Paul “Typhoon” Cheng for the inaugural ONE Heavyweight World Championship title and the stage is set for a clash of massive proportions.

Filipino fight fans are expected to be out in force for this climatic main event that will sit at the top of the stacked ONE: SPIRIT OF CHAMPIONS fight card.  Get ready to scream the house down as the Philippines’ best warriors, including Mark Striegl, Geje Eustaquio, Ana Julaton and more, use their skills and heart to defend Pinoy pride. This is expected to be another sold-out event as Asia’s largest MMA event returns to Manila once again with a night of non-stop adrenaline pumping action.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។