ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Rise Of Kings

06/10/2012 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

ONE Fighting Championship™ will be holding its next event in Singapore on 6 October 2012. For the third time, the Singapore Indoor Stadium will come alive with non-stop adrenaline and excitement as Asian and international MMA fighters compete for honor and glory in the ONE FC cage. This event will be a historic moment for fans and fighters alike as ONE FC will be awarding three World Championship Belts for the very first time. With three titles up for grabs, ONE FC is granting an unprecedented opportunity for fighters to prove that they are indeed the very best fighter in Asia.

After selling out arenas in Indonesia, Malaysia and the Philippines, it is finally time for ONE FC to return home to the beautiful island of Singapore. Anticipate the most exciting night of fights in recent Asian MMA history, when Asian and international champions do battle in the ONE FC cage. Be there to support your local heroes and witness your favorite superstars in action!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។