ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Reign of Dynasties III

វេលា​ម៉ោង​ 6:30ល្ងាច ICT
Baoshan Arena, Shanghai