ព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រកួត​កន្លង​ទៅ​

28/08/2020

Impact Arena, Bangkok
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
21/08/2020

Impact Arena, Bangkok
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
14/08/2020

Impact Arena, Bangkok
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
31/07/2020

Impact Arena, Bangkok
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
21/06/2020

China Broadcast Only
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
20/06/2020

China Broadcast Only
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
28/02/2020

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
19/02/2020

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
07/02/2020

Jakarta
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
31/01/2020

Manila
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
10/01/2020

Bangkok
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
16/12/2019

Beijing
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
មើល​​បន្ថែម

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។