ព្រឹត្តិការណ៍

ONE Hero Series 13

Strawweight

Hui ប្រកួតជាមួយ Zha Xi

20/06/2020 4ល្ងាច ICT
China Broadcast Only

សង្ខេប

The search for Asia’s next martial arts superstar continues! With the brightest prospects from China battling for a place on the global stage of ONE Championship, fans are in for a spectacular show. This event will only be streamed in China.

គូប្រកួត

Main Card

Strawweight
 • Liang
 • Hui
ប្រទេសចិន
ចាញ់
ប្រកួតជាមួយ
 • Ze Lang
 • Zha Xi
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​ជាឯកច្ឆន្ទ (R3)
Catch Weight (71.8 Kg) Kickboxing
 • Luo
 • Chao
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
ប្រកួតជាមួយ
 • Zhao
 • Jun Chen
ប្រទេសចិន
ចាញ់
Flyweight Kickboxing
 • Wei
 • Zi Qin
ប្រទេសចិន
ចាញ់
ប្រកួតជាមួយ
 • Yang
 • Hua
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
Flyweight
 • Zou
 • Jin Bo
ប្រទេសចិន
ចាញ់
ប្រកួតជាមួយ
 • Wang
 • Zhen
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ការសម្រេច​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
Featherweight
 • Fu
 • Kang Kang
ប្រទេសចិន
ឈ្នះ
ឃ្លេ (R2)
ប្រកួតជាមួយ
 • Wang
 • Hu
ប្រទេសចិន
ចាញ់