ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

ONE Hero Series 13

Strawweight

Hui vs. Zha Xi

20/06/2020 4ល្ងាច ICT
China Broadcast Only

សង្ខេប

The search for Asia’s next martial arts superstar continues! With the brightest prospects from China battling for a place on the global stage of ONE Championship, fans are in for a spectacular show. This event will only be streamed in China.

គូប្រកួត

Main Card

Strawweight
 • Liang
 • Hui
ចិន
ចាញ់
VS
 • Ze Lang
 • Zha Xi
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​ឯកច្ឆន្ទ (R3)
Catch Weight (71.8 Kg) Kickboxing
 • Luo
 • Chao
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
VS
 • Zhao
 • Jun Chen
ចិន
ចាញ់
Flyweight Kickboxing
 • Wei
 • Zi Qin
ចិន
ចាញ់
VS
 • Yang
 • Hua
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
Flyweight
 • Zou
 • Jin Bo
ចិន
ចាញ់
VS
 • Wang
 • Zhen
ចិន
ឈ្នះ
ពិន្ទុ​មិនឯកច្ឆន្ទ (R3)
Featherweight
 • Fu
 • Kang Kang
ចិន
ឈ្នះ
ក្បាច់​ឃ្លេ (R2)
VS
 • Wang
 • Hu
ចិន
ចាញ់

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។