ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Destiny Of Champions

07/12/2018 5:30ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

With two of the world’s best strikers headlining this blockbuster event, ONE: DESTINY OF CHAMPIONS is set to ignite Kuala Lumpur once again with the world’s most exciting martial arts action.

A thrilling ONE Super Series bout awaits in the main event, with Muay Thai World Champions Yodsanklai IWE Fairtex and Luis Regis squaring off. What’s more, several of Malaysia’s finest martial artists such as Agilan Thani and Jihin Radzuan will be roaring into action against fierce competition from around the world, so fireworks are all but guaranteed.

Mark your calendars now, and don’t miss this chance to see just why ONE Championship has taken the world by storm!

គូប្រកួត

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។