ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Clash Of Heroes

29/01/2016 6ល្ងាច ICT
Kuala Lumpur

សង្ខេប

When ONE Championship returns to Kuala Lumpur on 29 January, national pride takes center stage as homegrown MMA star Ev “E.T.” Ting takes on Filipino MMA hero Eric “The Natural” Kelly in the main event of the evening. Get ready for another action-packed night of MMA action as ONE Championship brings its unique brand of world-class sports entertainment to Stadium Negara again. Book your tickets early and join thousands of fight fans to cheer on home town heroes including Saiful “The Vampire” Merican, Agilan “Alligator” Thani, Keanu Subba and more. Don’t miss this adrenaline-pumping night of non-stop action!

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។