ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

Battle Of Lions

07/11/2014 6ល្ងាច ICT
Singapore

សង្ខេប

The greatest sporting spectacle in Asia returns to Singapore with another blockbuster Fight Night at the Singapore Indoor Stadium by ONE Fighting Championship. Get ready for the biggest fight card ever seen in Singapore as the world’s best fighters converge on the Lion City for a battle of unprecedented proportions. Come experience for yourself the explosive energy and adrenaline-pumping action of a world-class mixed martial arts event which features the theatrics of a rock concert coupled with the martial skill of Olympic level athletes under a rule set that allows fighters to utilize every martial art at their disposal.

With millions of fans around the world and a multi-city world tour that has seen ONE FC in Dubai, Taipei, Manila, Kuala Lumpur, Jakarta and more, this is an event that has taken the world by a storm and propelled the growth of the fastest growing sport in the world today. Fight Night will be the defining moment for fighters and the organization alike as ONE FC returns with a promise to hold the biggest ever event that Singapore has ever witnessed. This is an event you don’t want to miss.

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។