ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​

A New Breed II

វេលា​ម៉ោង​ 7:30ល្ងាច ICT
Impact Arena, Bangkok