ព្រឹត្តិការណ៍​បន្ទាប់

ONLY THE BRAVE

ការ​ប្រកួត​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក ទម្ងន់ Featherweight Kickboxing Grand Prix Semifinal

Grigorian vs. Allazov

វេលា​ម៉ោង​ 5:30ល្ងាច ICT

ព្រឹត្តិការណ៌​ប្រកួត​ជា​ច្រើន​នា​ពេល​​​​ខាងមុខ

វេលា​ម៉ោង​ 5ល្ងាច ICT

វេលា​ម៉ោង​ 7:30ល្ងាច ICT

វេលា​ម៉ោង​ 5ល្ងាច ICT

ព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រកួត​កន្លង​ទៅ​

14/01/2022

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
17/12/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
03/12/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
26/11/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
12/11/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
29/10/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
15/10/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
24/09/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
03/09/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
27/08/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
13/08/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
30/07/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
11/06/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
28/05/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
15/05/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
29/04/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
22/04/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
15/04/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
08/04/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
19/03/2021

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
05/03/2021

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
26/02/2021

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
05/02/2021

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
29/01/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
22/01/2021

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
25/12/2020

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
18/12/2020

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
11/12/2020

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
04/12/2020

ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
20/11/2020

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
13/11/2020

Singapore
ព័ត៌មានផ្សេង​ទៀត​
មើល​​បន្ថែម

បន្តទទួល​បាន​ជា​ប្រចាំ

អាច​ចូល ONE Championship បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ទៅ​ដល់។ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ឥឡូវ​នេះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ ការ​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស និង​ទទួល​បាន​កៅអីពិសេស​​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​យើង​ខ្ញុំ។
ដាក់​ស្នើ​ទម្រង់​នេះ អ្នកនឹង​យល់​ព្រម​តាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ការ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​យើង​ខ្ញុំ។ អ្នក​អាច​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំនង​វិញ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់។