ទំនាក់ទំនងពួកយើង

សូមអរគុណដែលបានទាក់ទងមក​យើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំ​នឹងពិនិត្យមើលសំណើរបស់លោក​អ្នក និង​ព្យាយាមឆ្លើយតបឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
សូម​អរគុណ​សម្រាប់​សាររបស់​អ្នក! សូម​តាមដាន Linkedln @ONEChampionship ដើម្បីព័ត៌មាន​ និងការ​ចេញ​ផ្សាយ​ថ្មី​ៗ​​។