• ឡុង
  • ឡា

កម្ពស់
165​ កម្ពស់
ទម្ងន់កំណត់
70.3 គីឡូក្រាម
ក្រុម
Cambodian Top Team
មក​ពី
ប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពស់
165​ កម្ពស់
ទម្ងន់កំណត់
70.3 គីឡូក្រាម
ក្រុម
Cambodian Top Team
មក​ពី
ប្រទេសកម្ពុជា