• रुदज्मा
  • अबुबकर

हाइट
160 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
BGC Fight Club
देश
फिलीपींस
हाइट
160 CM
भार सीमा
52.2 KG
टीम
BGC Fight Club
देश
फिलीपींस